Nieuws

20 oktober 2017 - Slotbrief
Vanaf vandaag valt bij alle deelnemers de slotbrief op de mat. Deze slotbrief is verstuurd vanwege de overgang naar Stap Algemeen Pensioenfonds (Stap). Voor iedere deelnemer bevat de slotbrief zijn/haar pensioenen die op 30 juni 2017 in de administratie van “Stichting Pensioenfonds Holland Casino in liquidatie” stonden. Deze pensioenen zijn overgedragen naar Stap.

Rond de jaarwisseling ontvangt u een brief van Stap met daarin aangegeven welke pensioenen bij Stap in de administratie staan per 1 juli 2017. U kunt dan vaststellen dat uw pensioenen 1-op-1 zijn overgedragen van “Stichting Pensioenfonds Holland Casino in liquidatie” aan Stap.

Mochten er naar aanleiding van de slotbrief vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met Stap van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 050 – 522 50 02. E-mailen kan via hollandcasino@stappensioen.nl

30 juni 2017 - Pensioenfonds Holland Casino gaat naar Stap Algemeen Pensioenfonds
Met ingang van 1 juli 2017 gaat ons pensioenfonds in zijn geheel over naar Stap. Dit betekent dat alle tot 30 juni 2017 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in één keer worden ondergebracht in de eigen pensioenkring, “pensioenkring Holland Casino”, bij Stap.

Bovendien worden vanaf 1 juli alle nieuwe pensioenaanspraken bij Stap opgebouwd. Het pensioenfonds Holland Casino wordt, nadat alles netjes is afgewikkeld en gecontroleerd, opgeheven. Ook alle bezittingen van ons pensioenfonds gaan over naar Stap; dus al het geld dat op de overgangsdatum in ons pensioenfonds aanwezig is, blijft behouden.

In het pensioenfonds Holland Casino vindt met ingang van 1 juli 2017 geen pensioenopbouw meer plaats. En naar verwachting zal ons fonds medio 2018 helemaal ophouden te bestaan. Ons fonds gaat in liquidatie.

Meer informatie over de overgang naar Stap vindt u in de pensioenkrant van mei 2017. Klik hier om naar de pensioenkrant van mei 2017 te gaan.

Vragen?
Vanaf 3 juli 2017 kunt u terecht op www.stappensioen.nl of u kunt contact opnemen met Stap van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 050 – 522 50 02. E-mailen kan via hollandcasino@stappensioen.nl

Post kunt u onder vermelding van pensioenkring Holland Casino sturen naar: Stap Algemeen Pensioenfonds, Postbus 5061, 9700 GB Groningen.

22 juni 2017 - Financieel jaarbericht
De beleidsdekkingsgraad eind 2016 is gelijk aan 97,8%. Er is sprake van een tekort en het herstelplan is van toepassing. Lees hier het volledig Financieel jaarbericht.

22 juni 2017 - Enkele betaaldata gewijzigd
Vanwege de collectieve overgang naar Stap APF per 1 juli 2017 zijn enkele pensioen betaaldata gewijzigd. Het vernieuwde overzicht met pensioen betaaldata kunt u hier vinden. 

20 juni 2017 - Uniform pensioenoverzicht 2017
Vanaf vandaag valt bij alle werknemers, arbeidsongeschikten en gepensioneerden het Uniform Pensioenoverzicht 2017 op de mat. Vanwege de aanstaande overgang naar Stap Algemeen Pensioenfonds komt de digitale omgeving van het pensioenfonds in de eerste week van juli te vervallen. De pensioenoverzichten zijn daarom niet in de digitale dossiers geplaatst, maar zijn allemaal per post verstuurd. Het pensioenoverzicht geeft de individuele pensioensituatie per 1 januari 2017 weer.

Mochten er naar aanleiding van het pensioenoverzicht vragen leven, dan kan tot 1 juli 2017 contact worden opgenomen met het pensioenbureau. Op werkdagen is het pensioenbureau van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 023-56 59 373. U kunt uw vraag ook per email stellen via pensioenbureau.hk@hollandcasino.nl.

22 mei 2017 - Pensioenkrant mei 2017
Vandaag wordt de pensioenkrant verstuurd naar alle (oud-) werknemers en gepensioneerden van Holland Casino die deelnemen aan het pensioenfonds. De krant gaat over het bestuursbesluit tot collectieve waardeoverdracht naar Stap Algemeen Pensioenfonds. Er wordt ingegaan op het proces hoe het bestuur tot dit besluit gekomen is en wat de gevolgen zijn van de collectieve waardeoverdracht.

Vragen die ons over de collectieve waardeoverdracht bereiken worden toegevoegd aan de rubriek ‘veel gestelde vragen’ op de website.

Heeft u zaterdag 27 mei nog geen krant ontvangen, neem dan contact op met het pensioenbureau. Op werkdagen is het pensioenbureau van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 023-56 59 373. U kunt uw vraag ook per email stellen via pensioenbureau.hk@hollandcasino.nl.

7 april 2017 - Brief uitvoering pensioenregeling
Op 5 april 2017 heeft het pensioenfonds haar deelnemers en gepensioneerden via een brief geïnformeerd over de verandering van uitvoerder van de pensioenregeling. In de pensioenkrant, die over een aantal weken volgt, kunt u hierover meer lezen.

Mocht u deze brief onterecht niet hebben ontvangen, neem dan contact op met het Pensioenbureau.

17 maart 2017 – Brief actuele onderwerpen
Op 13 maart 2017 heeft het pensioenfonds haar deelnemers en gepensioneerden via een brief geïnformeerd over een aantal actuele onderwerpen. In de brief wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
1. de financiële situatie van het pensioenfonds en de gevolgen voor het pensioen;
2. het opbouwpercentage 2017;
3. de belangrijkste aanpassingen in het pensioenreglement.

In de brief is niet ingegaan op de toekomst van het pensioenfonds. In het tweede kwartaal van 2017 zal het pensioenfonds haar deelnemers en gepensioneerden hierover via een pensioenkrant informeren.

10 januari 2017 - Pensioenopbouw 2017
Holland Casino kent een vaste pensioenpremie. De vaste premie is vastgesteld op 24% van de pensioengrondslag. Daarvan betaalt Holland Casino 17% en de werknemer 7%.

Jaarlijks bekijkt het pensioenfonds of de pensioenpremie voldoende is ter financiering van het beoogde opbouwpercentage van 1,875%. Dat is niet het geval. Het opbouwpercentage voor 2017 is daarom verlaagd naar 1,54%.

Meer informatie kunt u vinden via de volgende link lees meer.

23 december 2016 - Pensioenen stijgen in 2017 niet mee met de lonen en
prijzen
Helaas kan ons pensioenfonds in 2017 de pensioenen niet met de prijs- en loonontwikkeling laten meestijgen. De dekkingsgraad is op dit moment te laag om te kunnen indexeren.

19 december 2016 - Uitgave pensioenkrant vertraagd
Eerder hebben we aangegeven dat het bestuur nog dit jaar een pensioenkrant uitbrengt om alle deelnemers te informeren over de toekomst van het pensioenfonds. In tegenstelling tot deze eerdere communicatie zal het bestuur dit jaar geen pensioenkrant meer uitbrengen. De reden van dit besluit is dat de werkgever Holland Casino momenteel nog in overleg is met de vakbonden betreffende waar de pensioenregeling onder gebracht wordt. De uitkomst van dit overleg kan invloed hebben op het verdere traject. Zodra er meer duidelijkheid is over dit traject zullen we hier een pensioenkrant over uitbrengen. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk.

13 september 2016 – Uitgave Holland Casino "Jouw pensioen"
Werkgever Holland Casino heeft begin september een pensioenuiting gestuurd naar alle werknemers om hen te informeren over het onderzoekstraject naar een nieuwe pensioenuitvoerder. In de pensioenkrant van april 2016 hebben wij reeds aangegeven dat het bestuur van het pensioenfonds zich samen met de werkgever Holland Casino oriënteert op de toekomst. Het bestuur van het pensioenfonds zal nog dit jaar een pensioenkrant uitbrengen om naast de huidige actieve deelnemers ook alle slapers (gewezen deelnemers met premievrije rechten) en alle gepensioneerden te informeren.

Mocht u vragen hebben over de pensioenuiting die werkgever Holland Casino heeft uitgebracht, dan kunt u uw vraag per email stellen via pensioenkrant@hollandcasino.nl.

27 juni 2016
– Aangepast pensioenreglement vastgesteld door het bestuur
Het bestuur heeft het aangepast pensioenreglement vastgesteld. De belangrijkste aanpassing is: indien u uw ouderdomspensioen (gedeeltelijk) wilt vervroegen naar een datum die is gelegen meer dan vijf jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd, dan moet u schriftelijk verklaren dat uw arbeidzame leven is beëindigd (artikel14 leden 2a en 4a).
Het pensioenreglement is te vinden bij de documenten, te benaderen via tegel ‘Over ons’.

20 juni 2016 - Medio juni is onze nieuwe website live gegaan
Lees meer over de achtergronden van onze nieuwe website in de pensioenkrant van april 2016.

26 mei 2016 - Financieel jaarbericht
De beleidsdekkingsgraad eind 2015 is gelijk aan 102,4%. Er is sprake van een tekort en het herstelplan is van toepassing. Lees hier het volledig Financieel jaarbericht.

19 april 2016 - Kies voor digitaal pensioengemak!
Geen behoefte om pensioenoverzichten per post te ontvangen? Ga dan naar Mijn Pensioen. Inloggen kan met uw DigiD.

25 februari 2016 - Pensioenopbouw 2016
In de pensioenregeling is een premie van 24% afgesproken. Deze premie is voor 2016 niet voldoende om een pensioenopbouw van 1,875% te financieren. Het opbouwpercentage is daarom voor 2016 verlaagd naar 1,685%.

21 januari 2016 - Pensioenen stijgen in 2016 niet mee met de lonen en prijzen
Helaas kan ons pensioenfonds dit jaar de pensioenen niet met de prijs- en loonontwikkeling laten meestijgen. Dit komt omdat ons fonds aan strenge regels is gebonden voor wat betreft de dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is op dit moment te laag om te kunnen indexeren.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord