Veel gestelde vragen

vragen

Overgang naar Stap Algemeen Pensioenfonds

Beantwoording van vragen door het pensioenbureau
Tot wanneer kan ik bij het pensioenbureau terecht voor vragen?
Tot 30 juni 2017 beantwoorden de medewerkers van het pensioenbureau uw vragen. Vanaf 1 juli 2017 zal Stap uw vragen beantwoorden. Er wordt gezorgd voor een goede overdracht, zodat u net als nu een prima service krijgt.

Medewerkers pensioenbureau
Wat gebeurt er met de medewerkers van het pensioenbureau?
De medewerkers van het pensioenbureau zullen na 1 juli nog een aantal maanden doorwerken om hun werkzaamheden netjes af te ronden. Daarna worden de medewerkers boventallig verklaard. Vervolgens zal er gekeken worden of medewerkers intern bij Holland Casino geplaatst kunnen worden. Indien gewenst begeleidt Holland Casino hen bij het vinden van ander werk.

Inspraak verantwoordingsorgaan
Kan het bestuur pensioenfonds tot de overgang naar Stap besluiten zonder het verantwoordingsorgaan gehoord te hebben?
Nee, daarom heeft het bestuur over haar voorgenomen besluit om de pensioenen over te dragen naar Stap advies ingewonnen bij het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten mensen namens de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan heeft positief gereageerd op de adviesaanvraag van het bestuur waarna het bestuur een definitief besluit heeft genomen.

Vervroegde pensioeningang
Kan ik straks nog op mijn 60e met pensioen?
Ja, want de pensioenregeling zelf verandert in het geheel niet, alleen de pensioenuitvoerder gaat per 1 juli veranderen. Stap neemt de huidige pensioenregeling een-op-een over van pensioenfonds Holland Casino.

Flexibiliseringsmogelijkheden
Kan ik straks nog gebruik maken van de huidige flexibiliseringsmogelijkheden?
Ja, want de pensioenregeling zelf verandert in het geheel niet, alleen de pensioenuitvoerder gaat per 1 juli veranderen. Stap neemt de huidige pensioenregeling een-op-een over van pensioenfonds Holland Casino.

Indexatie (toeslagverlening)
Blijft het huidige indexatiebeleid in stand?
Ja, want de pensioenregeling zelf verandert in het geheel niet, alleen de pensioenuitvoerder gaat per 1 juli veranderen. Stap neemt de huidige pensioenregeling een-op-een over van pensioenfonds Holland Casino.

Pensioenplanner
Wat gebeurt er met de pensioenplanner (onderdeel "Mijn Pensioen")?
"Mijn pensioen" gaat 1 juli 2017 uit de lucht, hierdoor is de pensioenplanner vanaf 1 juli 2017 niet meer te benaderen. Stap heeft een eigen pensioenplanner die ingezet zal worden om inzicht te geven in de gevolgen van bepaalde keuzes voor uw pensioen.

Pensioenoverzicht (UPO)
Wordt het pensioenoverzicht (UPO) dit jaar nog toegevoegd aan mijn digitaal archief (onderdeel "Mijn pensioen")?
Nee. Omdat "Mijn pensioen" op 1 juli uit de lucht gaat, komt uw digitaal archief ook te vervallen. De pensioenoverzichten worden dit jaar daarom allemaal fysiek opgestuurd.


AOW-leeftijd

Gemis AOW opvangen
Hoe kan ik het gemis aan AOW opvangen als ik eerder met pensioen ga dan mijn AOW-leeftijd?
Antwoord: U kunt dan kiezen voor de hoog/laag-constructie. U ontvangt dan tot de AOW-leeftijd een hoger ouderdomspensioen en vanaf de AOW-leeftijd een lager ouderdomspensioen.

Verhoging AOW leeftijd na pensionering
Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor mijn ingegane uitkering ouderdomspensioen?
Antwoord: Een verhoging van de  AOW-leeftijd heeft geen invloed op uw ingegane uitkering ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd zoals afgesproken bij uw pensioeningang. Wanneer u bij pensioeningang hebt gekozen voor een hoog/laag-constructie, dan is bij pensioeningang ook vastgelegd wanneer de tijdelijk hogere uitkering overgaat in de lagere uitkering. Hieraan verandert niets. Uiteraard ontvangt u dan wel later uw AOW, zodat er sprake is van een AOW-gat. Hier kan het pensioenfonds niets aan doen.


Keuze bij pensioeningang

Met pensioen gaan op uw 60e
Kan ik straks ook nog met pensioen als ik 60 jaar ben?
Antwoord: U kunt kiezen voor vervroegde ingang van uw volledige ouderdomspensioen. De vroegst mogelijke ingangsdatum van uw volledige ouderdomspensioen is de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Indien uw ouderdomspensioen wordt vervroegd naar een datum die is gelegen meer dan vijf jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd, dan moet u een intentieverklaring ondertekenen waarmee u verklaart dat uw arbeidzame leven is beëindigd. De in te vullen intentieverklaring wordt naar u toegestuurd indien u bij uw pensioenaanvraag een pensioendatum opgeeft die meer dan vijf jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd ligt.

Pensioen uitruilen
Nabestaandenpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen. Wat betekent dit voor de uitkering van mijn partner?
Antwoord: Als u en uw partner kiezen om een deel van het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor extra ouderdomspensioen ontvangt uw partner als u overlijdt een lagere uitkering nabestaandenpensioen.


Toegang tot "Mijn Pensioen"
Per 1 juli niet meer beschikbaar
Wat gebeurt er met de pensioenplanner (onderdeel "Mijn Pensioen")?
"Mijn pensioen" gaat 1 juli 2017 uit de lucht, hierdoor is de pensioenplanner vanaf 1 juli 2017 niet meer te benaderen. Stap heeft een eigen pensioenplanner die ingezet zal worden om inzicht te geven in de gevolgen van bepaalde keuzes voor uw pensioen.


Dekkingsgraad

Wat is een dekkingsgraad
Wat houdt het begrip dekkingsgraad in?
Antwoord: De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenen die men nu en in de toekomst moet uitbetalen. De dekkingsgraad is gebaseerd op de rente zoals DNB die maandelijks publiceert. Dit is de marktrente waarin de Ultimate Forward Rate (UFR) in aanmerking wordt genomen.

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad.

Hoogte dekkingsgraad
Hoe hoog is de dekkingsgraad nu?
Antwoord: De dekkingsgraad wordt elke maand bijgewerkt. U vindt hem hier.


Pensioenoverzicht van Nationale Nederlanden
Contact over het overzicht
Wat moet ik doen als mijn gegevens op het pensioenoverzicht van Nationale Nederlanden niet kloppen?
Antwoord: Veel deelnemers krijgen een pensioenoverzicht van Nationale Nederlanden omdat de werkgever een arbeidsongeschiktheidsrisico bij Nationale Nederlanden heeft verzekerd. Als er gegevens niet kloppen kunt u contact opnemen met HR. Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Nationale Nederlanden.


Scheiden
Nabestaandenpensioen
Wat betekent mijn scheiding voor het nabestaandenpensioen?
Antwoord: Uw ex-partner heeft recht op het nabestaandenpensioen dat u heeft opgebouwd vanaf aanvang deelname tot datum echtscheiding of beëindiging samenleving. Dat bepaalt het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Holland Casino in liquidatie.

Afstand doen van nabestaandenpensioen
Kan mijn ex-partner afstand doen van het recht op nabestaandenpensioen?
Antwoord: Afstand doen van het recht op nabestaandenpensioen voor uw ex-partner is mogelijk als u en uw ex-partner in een notariële akte of in het echtscheidingsconvenant hebben afgesproken dat afstand wordt gedaan van het recht op nabestaandenpensioen of als u en uw ex-partner de 'Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen' invullen en opsturen naar het pensioenfonds.


A-factor
Pensioenaangroei
Welke pensioenaangroei (A-factor) heb ik nodig voor mijn belastingaangifte?
Antwoord: Voor uw belastingaangifte over 2016 heeft u de pensioenaangroei over 2015 nodig. Heeft u in de periode 2009 tot en met 2014 lijfrentepremie betaald en de mogelijkheid tot premieaftrek (jaarruimte) hiervoor nog niet benut? Dan mag u die ruimte in uw aangifte inkomstenbelasting binnen bepaalde grenzen alsnog benutten.

Pensioenaangroei nodig
Wanneer heb ik de pensioenaangroei (A-factor) nodig voor mijn belastingaangifte?
Antwoord: Als u een lijfrentepolis heeft. De pensioenaangroei (A-factor) is namelijk alleen van belang voor de berekening van het maximale bedrag aan lijfrentepremie dat u in uw aangifte inkomstenbelasting mag aftrekken.


Waardeoverdracht
Termijn van aanvragen waardeoverdracht
Tot wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen?
Antwoord: Voor baanwissels op of na 1 januari 2015 is er geen uiterste datum waarop u waardeoverdracht moet hebben aangevraagd.

Financiële positie pensioenfonds
Kan ik ook waardeoverdracht aanvragen als mijn oude en/of nieuwe pensioenfonds niet mogen meewerken aan waardeoverdracht?
Antwoord: Ja, u kunt waardeoverdracht ook aanvragen als uw oude en/of uw nieuwe pensioenfonds tijdelijk niet mogen meewerken aan waardeoverdracht omdat hun financiële positie onvoldoende is. Uw recht op waardeoverdracht herleeft zodra de tijdelijke stop voor beide pensioenfondsen is opgeheven.


Uitkering
Loonheffingskorting
Waar moet ik op letten als ik de algemene loonheffingskorting wil laten toepassen op mijn pensioenuitkering?
Antwoord: Dat u de loonheffingskorting maar door één instantie tegelijkertijd laat toepassen. Als u van meerdere instanties een uitkering ontvangt kan het voor u voordeliger zijn om de algemene loonheffingskorting nergens toe te laten passen.

Nabestaandenpensioen en een nieuwe partner
Ik ontvang nabestaandenpensioen. Stopt deze uitkering als ik een nieuwe partner krijg?
Antwoord: Nee, dit pensioen ontvangt u zolang u leeft.

Pensioenstrook en jaaropgave
Wanneer ontvang ik een specificatie van mijn pensioenuitkering? Antwoord: U ontvangt van het pensioenfonds een specificatie (pensioenstrook) in de maand dat uw uitkering begint en in de maand dat uw uitkering wijzigt. Verder ontvangt u elk jaar in januari een jaaropgave van het pensioenfonds.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord